Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Sector > Justícia
Justicia devuelve hoy a los funcionarios parte de los recortes realizados durante la crisis y refuerza las plantillas
07-02-2016
El Ministerio de Justicia devolverá a los funcionarios dependientes de este departamento parte de los recortes que se realizaron durante la crisis para reducir el gasto público, como los días de asuntos particulares o los descuentos en la nómina por baja médica y se ha comprometido a reforzar las plantillas. Estas medidas, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado en una resolución, son fruto del acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en el sector de la Justicia—y el resto de las organizaciones sindicales representativas. Este acuerdo es fruto de meses de negociaciones y movilizaciones con el respaldo de los trabajadores de todos los ámbitos de la Justicia a los que agradecemos la confianza depositada en nuestra organización. En concreto, en virtud de este acuerdo, el ministerio de Justicia devuelve a los funcionarios los 9 días de asuntos particulares que disponían antes del decreto de recortes de 2012 y equipara el régimen de incapacidad temporal al de los miembros de la carrera judicial y fiscal. Este régimen de descuentos por baja médica incluye un catálogo de excepciones, como la gripe. Además, se incluyen diferentes mecanismos para cubrir puestos de funcionarios, dando preferencia a las sustituciones como mecanismos de cobertura de plantillas; mejorar la valoración de los aspirantes en las bolsas de trajo; mantiene una oferta de empleo público estable (no será inferior a las 2.026 plazas ofertadas en 2015) con el fin de reducir la tasa de temporalidad, que actualmente se sitúa en torno al 20 por ciento, y contempla mejoras en la formación. CSIF valora de manera positiva este acuerdo, si bien, en cuanto se constituya el nuevo Gobierno y empiecen a trabajar las Cortes, volcaremos todos nuestros esfuerzos para que se desarrollen los contenidos del mismo, además de avanzar en el fortalecimiento de las plantillas, el desarrollo de la carrera profesional, la modernización de la Justicia y la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios perdido durante estos años de crisis con las sucesivas congelaciones y rebajas salariales.
Sector Justícia
PASSOS A SEGUIR PER A RECLAMAR LA PAGA EXTRA DE 2012 MITJANÇANT L´EXTENSIÓ D´EFECTES DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT nº 17 de BCN
11-11-2014
Sol•licitar mitjançant escrit raonat la petició d´extensió d´efectes de Sentència davant el jutjat que va dictar la sentència que reconeixia la situació individualitzada. Tot i que se suspendrà la tramitació fins que es dicti sentència del Tribunal Suprem sobre els recursos de cassació que va plantejar per la Generalitat davant la Sentència del Jutjat nº 1 de Girona que va reconèixer el dret de diversos funcionaris al cobrament de la totalitat de la paga extra de 2012, i per part de la Junta d´Andalusia. Podran sol•licitar l´extensió tots aquells funcionaris, titulars o interins, que hagin estat destinats a Catalunya de setembre a desembre de 2012, mesos en els quals es produeixo el descompte prorratejat de la paga extraordinària. Aquesta sol•licitud la farem de forma individual obligatòriament ja que el jutjat no acordar l´acumulació de peticions, i cal advocat per a la seva interposició. Documents necessaris per iniciar la reclamació: Nòmines de juny a desembre de 2012 i fotocòpia del D.N.I Entenem que és necessari iniciar l´incident d´extensió d´efectes de Sentència, tot i que el mateix se suspendrà per estar pendent de resolució al Tribunal Suprem, ja que en cas d´obtenir sentència estimatòria del Suprem s´aixecaria immediatament la suspensió i el tràmit d´incident d´extensió és relativament ràpid. La gestió d´aquesta reclamació és: per als afiliats, totalment gratuïta; per els no afiliats es tramitarà igualment, si bé només en el cas d´arribar a cobrar alguna quantitat pel funcionari, aquest haurà d´abonar un tant per cent (màxim del 5%) per sufragar la despesa de lletrat.
Sector Justícia Barcelona
CSIF GUANYA LA SENTÈNCIA PER LA QUAL ES RECONEIX EL DRET A ABONAMENT DE LA TOTALITAT DE LA PAGA EXTRA DE 2012.
11-11-2014
Avui s´ha notificat una Sentència pel JCA nº 17 de Barcelona, per la qual es reconeix a un delegat de CSI-F, sota la direcció lletrada d´aquest Sindicat, el dret a PERCEBRE LA TOTALITAT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012. Aquesta sentència, que entenem està molt ben fonamentada, pot ser aplicable a més del recurrent, a tots els funcionaris titulars i interins que van prestar serveis a l´Administració de Justícia a Catalunya (durant el període comprès entre setembre a desembre de 2012) a l´efecte de demanar l´extensió de la Sentència, ja que la Llei Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa preveu en el seu article 14 .2 que "... la competència és atribuïda a l´òrgan jurisdiccional en la circumscripció del qual tingui la seu l´òrgan que hagi dictat l´acte originari impugnat ". A més la LRJCA estableix com a requisit per estimar l´extensió d´efectes de Sentència que:  Els interessats es troben en idèntica situació jurídica que els afavorits per la sentència Aquesta Sentència estimatòria és importantíssima, però no estableix jurisprudència i no afecta la interpretació que realitzin altres jutges del contenciós. Per això entenem que el més convenient seria interposar l´incident d´extensió de sentència tot i que aquest segurament es suspendrà fins que hi hagi pronunciament al Tribunal Suprem sobre el Recurs de Cassació que es va interposar pel Departament de Justícia contra la sentència de Girona que també reconeixia aquest dret a diversos funcionaris d´aquesta província. L´argumentació que es conté en la sentència és la mateixa que nosaltres sempre hem mantingut i per aquest motiu ja hem procedit a EXIGIR AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA que procedeixi a l´immediat abonament de les minoracions efectuades en les nòmines de juliol a desembre de 2012, ja que amb això s´estalviaria els interessos que aquestes quantitats generen Barcelona, a 10 novembre 2014 NOTA: Us preguem que en cas de conèixer l´existència d´algun company jubilat, de baixa laboral o trasllat a una altra comunitat, que tingui dret al cobrament d´aquesta paga suprimida, ens ho feu saber perquè pugui efectuar l´oportuna reclamació.
Sector Justícia Barcelona
Novetats
23-07-2018
20-07-2018
16-07-2018
13-07-2018
12-07-2018
11-07-2018
10-07-2018
07-07-2018
06-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
02-07-2018
21-06-2018
20-06-2018
14-06-2018
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris