Contacte  + -
U.P. Catalunya
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Barcelona
C/ Nàpols, 118 entresòl 3a
Tel: 934122875/7860
Fax: 932700392

U.P. Girona
C/ Bernat Boades, 11 entresòl 1a
Tel/fax: 972223842

U.P. Lleida
Av. Dr Fleming, 27 entresòl 3a
Tel/fax: 973269289

U.P. Tarragona
Av. Andorra, 11 escala B, baixos
Tel/fax: 977231957
CSIF Inici > Sector > Generalitat > Barcelona
REVISTA Nº 14 del sector Autonòmic,corresponent al mes de Setembre
16-09-2014
Csif Catalunya una nova alternativa perquè malgrat tot, lluitar és la opció. El teu vot és fonamental i necessari per a que continuem treballant per i amb tu, de la mateixa manera que fins ara, i amb els màxims delegats i delegades dedicats a fer les coses com tu vols que es facin. Amb el teu suport podem ser a la junta de personal de de SSCC de la Generalitat, per tant tenir tu mateix i tots els treballadors una opció més. L´opció de de proposasr, negociar i lliutar per totes aquelles coses que altres no ens van satisfer, i que mitjançant CSIF, la teva secció sindical i amb candidatures pròpies, ho podem portar a terme. Com ja sabeu som un sindicat profesional i independent,un sindicat europeu i que som la organització máxima de l´Administració Pùblica a tot el territori nacional, i no estem sotmesos a cap partit polític. A Catalunya, som representatius a moltes juntes de personal i comités d’empresa, creiem que això és bo però no és suficient, i estem treballant per arribar més llum, ser representatius a la teva junta de personal, això s´aconsegueix amb el teu suport. Tenim els nostres delegats propis, per a proposar-li, demanar-li iexigir-les que porten les propostes fins a on segui possible. Tu mateix potsser un d’aquests delegats o donar suport a altres que tu creguis que ho podem portar a terme. Com sabeu, a les darreres eleccions ens hem presentat i no hem aconseguitel suport del vot suficient per aconseguir treure delegats. En aquesta ocasiótu vas formar part d’aquesta candidatura, i també comptem amb tu pels nous comicis. Durant aquest temps hem treballat molt per a treure representació en les properes eleccions i per això la teva opinió és important, i també qualsevol altre iniciativa que CSI-F proposa, negocia o guanya als tribunals. I al mateix temps posar al corrent qualsevol dada que no segui correcte, per així seguir en contacte entre tots els nostres afiliats i simpatitzants mantenint-li sempre informats . Per tant, nosaltres, la CSI-F, estem disposats a donar aquest pas tant important pels empleats públics i necessitem el teu suport per a les properes eleccions sindicals. –les teves eleccions-
Sector Generalitat
Què és l´ICS?
14-08-2014
Amb un pressupost executat per a l’any 2012 de 2.656 M€ i una plantilla de 39.720 professionals, l’Institut Català de la Salut és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75% del total d’assegurats a Catalunya. Actualment, l’ICS gestiona 288 equips d’atenció primària, 4 dels quals amb gestió compartida amb altres entitats, que presten serveis en 328 centres d’atenció primària i 673 consultoris locals. A més, gestiona 2 serveis de laboratori clínic; 26 serveis de diagnòstic per la imatge; 23 unitats territorials d’atenció continuada i urgències d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 162 dispositius; 34 centres d’especialitats extrahospitalàries; 28 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva; 11 unitats del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES); 3 serveis de salut laboral; 7 unitats de salut mental, 2 de les quals són d’atenció infantil i juvenil i 2 més d’atenció i seguiment de les drogodependències; 11 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 7 unitats de salut internacional i 9 línies pediàtriques. D’altra banda, també gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària d’utilització pública. Aquests centres compten amb 141 quiròfans; 28 unitats de reanimació; 24 sales de parts; 1.222 consultoris de consultes externes; 375 punts d’atenció d’hospital de dia; 3 unitats de salut internacional; 343 boxs d’urgències; 10 laboratoris clínics, 4 dels quals territorials, que donen servei a l’atenció primària; 151 equipaments d’alta tecnologia i 3.706 llits disponibles. A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària. Des de l’any 2008, quatre d’aquests instituts –el Vall d’Hebron Institut de Recerca, l´Institut d´Investigació Biomèdica de Bellvitge, l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida– estan acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a centres d’excel·lència els situa en una posició capdavantera a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca biomèdica. En el camp de la docència, l’ICS forma en els seus centres 2.400 especialistes de 50 especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 4.500 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments. A banda d’això, porta a terme una intensa activitat en formació continuada per a tots els col·lectius professionals. Antecedents històrics • La Llei 12/1983, de 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat, l’assistència i els serveis socials de Catalunya, va crear l’ICS com a entitat gestora de la Seguretat Social i dels serveis i les prestacions sanitàries de la Generalitat, per desplegar les competències que la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia li atribuïen i per executar els serveis i les funcions que li havien estat traspassats. D’aleshores ençà, la configuració del sistema de la Seguretat Social ha evolucionat normativament cap a un redimensionament progressiu de l’àmbit propi i cap al caràcter instrumental o addicional de la condició d’entitat gestora. S’ha produït, també, la distinció entre la integració en el sistema i les prestacions, la gestió diferenciada de les prestacions econòmiques i les prestacions sanitàries i l’atribució progressiva de les competències sanitàries a les comunitats autònomes. Al llarg d’aquesta evolució normativa, destaquen la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que va crear el Sistema Nacional de Salut, i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que va crear el Servei Català de la Salut, responsable de garantir l’atenció sanitària pública i una cobertura pública de qualitat dels ciutadans de Catalunya per mitjà d’una adaptació adequada de l’oferta sanitària a les seves necessitats. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya va permetre que l’ICS comencés a adaptar progressivament el seu marc de gestió per poder operar com la resta de proveïdors del sistema sanitari. Per això, per mitjà del Decret 138/1993, de 7 de maig, i posteriorment els decrets 276/2001, 277/2001, 53/2006 i 258/2007, es van fer noves reestructuracions de l’ICS, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis. L´ICS empresa pública El juliol de 2007, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per consens la Llei 8/2007 de l´Institut Català de la Salut , que el transforma en empresa pública i n´adequa l´organització a les necessitats de salut dels ciutadans. La Llei té com a propòsit principal la descentralització territorial de la institució i dóna als centres i serveis més autonomia en la gestió econòmica i dels recursos. La proximitat generada amb aquesta reforma incrementa l´efectivitat del servei, possibilita una millor atenció de les necessitats específiques de salut de cada ciutadà i també permet configurar un ICS àgil, competitiu, adaptable als canvis i proper a les necessitats assistencials de la població. Estatuts de l´ICS Els Estatuts de l´Institut Català de la Salut (ICS), aprovats pel Govern el dia 3 de febrer de 2009, suposen un pas més en el desenvolupament de l´empresa pública i en determinen el seu funcionament intern tal i com estableix la Llei de l´ICS aprovada el mes de juliol de 2007. Els Estatuts desenvolupen els òrgans de govern i de direcció, de participació i de gestió de la institució. Segons el nou reglament, l´estructura orgànica de l´ICS es fonamenta en el Consell d´Administració i la figura del director gerent. El Consell d´Administració és l´òrgan superior de govern i de direcció de l´ICS i s´encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n´exerceix el control de la gestió. Un dels encàrrecs del Consell serà l´aprovació d´un codi de bon govern que ha d´orientar l´actuació dels membres dels òrgans de govern i de direcció i dels òrgans de gestió de l´ICS. La Comissió Executiva, formada per un màxim de vuit membres del Consell, actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l´ICS amb les funcions que li delegui el Consell d´Administració. Els òrgans de gestió es divideixen en els serveis corporatius, les gerències territorials i les unitats de gestió dels centres. També concreta la composició i el funcionament del Consell General de Participació, el Consell de Participació dels Professionals de l´ICS i els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l´Institut. Pel que fa a l´organització i el funcionament dels centres, els Estatuts aposten per l´autonomia de gestió, emmarcada dins els acords del Consell d´Administració. L´objectiu és que els centres, serveis i establiments de l´ICS puguin definir la seva pròpia estructura i organització. L´autonomia de gestió i economicofinancera es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els acords de gestió. Suposarà donar capacitat als professionals per elaborar i aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament i la gestió dels seus plans de qualitat. El grau d´autonomia i els àmbits en què s´haurà de concretar aquest nou sistema organitzatiu seran proposats en cada cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, i seran aprovats pel Consell d´Administració. Finalment, els Estatuts també marquen els principis ordenadors de la gestió de recursos humans de l´organització -l´ordenació del personal, la provisió de places i la selecció- i de caire econòmic. El darrer capítol del document estableix l´aprovació anual d´un programa d´actuació, d´inversions i de finançament. En aquest apartat s´estableixen les bases del contracte programa: l´acord de prestació de serveis entre l´ICS i el Servei Català de la Salut (CatSalut). Missió. visió i valors •Missió Donar una atenció d´excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l´àmbit de la salut a Catalunya. •Visió Ser l´organització de referència i lider en el sistema de salut català, tant en l´assistència com en la docència i la recerca. •Valors El comportament de les persones que treballen a l´ICS ha de regir-se per uns valors compartits per tots, coherents amb la missió de l’empresa. Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l’ICS destaquen el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, mentre que els professionals constitueixen l´eix central de l´organització; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el diàleg i la transparència; l´atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i coresponsable en el sistema sanitari de Catalunya.
Sector Generalitat
Los nuevos emigrantes españoles
11-08-2014
Las imágenes de emigrantes con maletas de cartón que en los años 60 partían a Europa y América en busca de trabajo y una vida mejor. Este fenómeno, conocido como la ´emigración española´, acabó en 1973 como consecuencia de la crisis del petróleo y, tras la entrada de España en la Unión Europea y la bonanza económica que la precedió, los emigrantes pasaron a ser cosa del pasado: España se convirtió en un país con un nivel de vida envidiable que ya no producía emigrantes, sino que los acogía. Aunque España nunca ha destacado por tener una tasa de desempleo baja, nadie había imaginado que la actual crisis dejaría 5.273.600 parados y que se ´cebaría´ especialmente con los jóvenes. El desempleo juvenil en estos momentos ronda el 50%, y si no fuera por la fuerte emigración de la juventud que se ha producido durante los últimos años sería aún peor. Según la prensa europea, alrededor 300.000 jóvenes españoles formados han abandonado el país desde 2008 hasta el 2011, desalentados por la falta de oferta laboral. Según la reforma laboral aprobada por el nuevo gobierno, durante el primer año de contrato las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrán despedir al trabajador sin indemnización ni causa, lo cual supone abrir más aún las puertas al empleo precario y temporal. Los jóvenes de menos de 25 años, por su falta de experiencia, seguirán así abocados a trabajar por un sueldo bajo o a encadenar prácticas no remuneradas. Los recortes que se han hecho en investigación han convertido lo que antes era una oportunidad para formarse en el extranjero en una obligación, y España se enfrenta a una auténtica ´fuga de cerebros´ que, sin duda, repercutirá a largo plazo en el país, tanto social como económicamente. Aunque este fenómeno se produce ya desde hace años, hace poco que se ha empezado a hablar de ello y a considerarlo un problema. Esto quizás se deba a que los jóvenes españoles ya no emigran sólo a países del norte de Europa, conocidos por su alto nivel de vida, sino que también lo empiezan a hacer a países del este de Europa. El periódico checo Lidové Noviny habla en un artículo reciente de lo mucho que ha aumentado la cantidad de jóvenes inmigrantes del sur de Europa. Se trata de menores de 35 años que buscan trabajo en empresas checas, formados y con buen nivel de inglés. Lo peor de esta situación es no saber cuánto va a durar. La mayoría de los jóvenes que se van lo ven como algo temporal, piensan en trabajar fuera unos años hasta que "pase la crisis", o al menos su peor parte, para volver a casa y buscar trabajo allí. Sin embargo, ¿que es lo que les espera? Hay teorías acerca de que a la crisis le seguirá un largo periodo de depresión que durará años, durante los cuales no habrá cambios significativos en la tasa de desempleo, y aún después las cosas no volverán a ser como antes. Muchos de estos jóvenes han crecido con un nivel de vida que difícilmente van a ser capaces de mantener. Mientras tanto, en España el gobierno sigue haciendo recortes y los jóvenes españoles se marchan huyendo de la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿Está la juventud española condenada al desempleo? Sólo el tiempo lo dirá.
Sector Generalitat
DISCUTIM (no disputem) SOBRE ELS SOUS
11-08-2014
Fins avui (5-2-2011), un 65% del creixement de la renda mundial en els últims vuit anys ha anat a parar a les butxaques de l´1% de les persones que són més rics. El 2009, les vint-i-cinc gestores dels fons especulatius més importants del planeta van cobrar uns mil milions cadascun. Aquestes xifres abultades s´exposaren en el recent foro econòmic de Davos (Suïssa), on per primera vegada s´ha formulat, amb inquietut, la següent pregunta: "¿cobrem massa els alts executius?" Deixant, de moment, a banda el concepte ètic, y sense voler polemitzar, hi ha dos motius a considerar. El primer es basa en la raó: difícilment es poden justificar sous tan grans, generalment associats a l´economia especulativa, que no a la economia productiva. El segón motiu és d´ordre conjuntural: no és raonable que les retribucions creixin des d´un 20% a un 150% en temps de crisi, quan tantes persones han perdut l´empleo i les empreses estan obtenint amb prou feines alguns beneficis. Qui argumenti que amb aquests salaris elevats es pretén fidelitzar els executius més talentosos, els podem rebatir que ells no han evitat la crisi (potser són partícips de la fallida), o que també se podia pagar més als empleats talentosos. I encara més, hi ha gent molt valuosa esperant una plaça d´executiu i per una paga menor farien la mateixa tasca directiva exitosament, tal cosa ajudaria a millorar els comptes de la empresa amb dificultats o sense... Veure PDF
Sector Generalitat
PENSIONES..., aun con todo, ningún problema!
11-08-2014
El sistema público de pensiones (SPP) siempre ha estado en el punto de mira de la banca con el fin de privatizar dichas pensiones públicas y gestionar la ingente cantidad de dinero captado, en beneficio de las entidades bancarias. Así también, ha estado en el punto de mira de la banca el sistema de Cajas de Ahorro locales o de las comunidades; razón por la qual han sido totalmente absorbidas por los bancos más fuertes y en un tris tras han desaparecido del mapa. Ahora ocurre el acecho y derribo para privatizar el sistema sanitario público con el objeto de explotarlo (por eso su coste será más caro). El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el "think tank" (grupo de presión) de la CEOE, apuesta por aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años y establecer un periodo mínimo de cotización de 40 años para poder cobrar el 100% de la pensión. Que casualidad que sigan las indicaciones del segundo multimillonario más rico del mundo quien recomendó a los mandatarios de paises con problemas económicos que aumenten la edad de jubilación hasta los setenta años porque ésta (?) es la media mundial de la esperanza de vida. Eso proponen aunque saben que los verdaderos problemas son: paro obrero, contratos temporales, salarios bajos, incorporación femenina dificultosa, incorporación juvenil tardía, etc. Todo esto es factible de solucionar si se hace con sentido común. En octubre de 2008, Rajoy (estando en la oposición a Zapatero) reclamó "un plan de rescate para las famílias en lugar de para los bancos". En comparecencia de FATEC (asociación de ancianos) ante la comisión del "Pacto de Toledo" (marzo de 2010), el anciano presidente expresó: "¿Pueden inyectar dinero a mansalva en los circuitos financieros y no para los desvalidos? Los pobres no crean "lobby", grupo de presión, pero los ricos sí y les resulta". Otro factor imprescindible es que el comité de expertos sea independiente para asesorar con criterio social-humano y no mecanicista-económico. ¿Por qué solamente las cotizaciones deben financiar el sistema de pensiones? ¿Se olvidan de las instituciones que reciben subvenciones del Estado? ¿Acaso las cárceles se mantienen por alquileres de los presos? ¿No se ha pensado en financiar el SPP como cualquier otro servicio del Estado; es decir, a través de los presupuestos generales? A partir de los 65 años, los diputados y senadores reciben el 100% de la pensión de jubilación si han ejercido su labor representativa durante un mínimo de 11 años (¿acaso su esperanza de vida es más corta que la de los obreros?). Esta cuantía no evitará recibir otros tipos de salarios o pensiones que puedan obtener por detentar otros cargos públicos o privados; gracia añadida puesto que un ciudadano español nunca podrá percibir dos salarios del Erario público. Además, las Cortes financian el denominado plan de previsión social de los parlamentarios, el cual es privado por contrato con el BBVA al que sus señorías destinan una parte de su salario y otra buena parte de ese fondo se financia con los presupuestos que tiene la Mesa del Congreso y el Senado, dependientes directamente del bolsillo de todos los españoles, o sea, que lo sacan de las arcas de Hacienda, la cual se llena por el IRPF i el IVA desembolsados por los ciudadanos. Ahora, cabe recordar que en los 33 años que llevamos del 1967 hasta el 2000, cuando se crea el Fondo de Reserva, la Seguridad Social registró excedentes que se diluyeron en los presupuestos generales del Estado. Entonces, también es posible pensar en el camino inverso y que otros recursos pueden diluirse en la Seguridad Social cuando sea necesario, como son la recaptación por abandonos de patrimonio mobiliario e inmobiliario, multas, impuestos de sucesiones, de tabaco, de alcohol, etc., etc. Que haya ciertas personas que no hayan podido (que no querido) cotizar tantos años como otras, no ha de suponer que cuando lleguen a la edad de jubilación no reciban una pensión mínima de subsistencia. Obviamente, la dotación para la vida de las personas es más prioritario que el gasto por enviar cohetes a las galaxias. Se puede argumentar con razón que una sociedad es más civilizada en la medida que cuida de las personas ancianas. Es muy chocante que muchos abuelos con su pensión estan manteniendo las familias de sus hijos casados en paro. Quede claro, que la crisis no la han provocado pensionistas ni empleados sino el error del sistema económico-darwinista. La ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social español (L 27/2011, del 1 de agosto) introduce, a partir del 2027, el anomenado "factor de sostenibilidad" con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contibuciones recibidas y las prestaciones entregadas. Es una gran pérdida de tiempo contabilizar y añadir equívocos para atenerse a fórmulas complicadas de cálculo que ocultan la falacia de culpar a: 1) la demografia (porque si hay menos nacimientos también habrá menos pensionistas); i 2) la edad (porque si hay más larga vida también se cotizan más años). Esto se entiende bien, ya no nos pueden engañar por más tiempo. El Sistema Público de Pensiones siempre será viable, y aun así con un nivel de bienestar mínimamente digno. Según el informe sobre la gestión del Fondo de Reserva del año pasado (2012), "la hucha de las pensiones" generó por inversión en deuda española unos rendimientos netos de 2.970 millones de euros, 753 más que el 2011, con una rendibilidad del 4,20%, que supera a la de otros fondos de pensiones similares ajenos al Estado. Tampoco es corriente que se hayan prejubilado o jubilado anticipadamente tantos empleados en estos últimos años, sobrecargando transitóriamente dicha "hucha" mientras tanto han evitado llegar al 30% de parados en España. Hoy en dia, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene 59.350 millones, pero el Gobierno prevé sacar 11.000 millones de euros en el año 2014, para poder pagar las pensiones contributivas; ya que las cotizaciones no llegan al monto necesario, lo cual supone un 10% de la "hucha de las pensiones". Por tanto, si no hay sorpresas en este año dicho fondo tendrá todavía cerca de 47.000 millones para reserva, lo cual no es poco. Hace dos décadas que banca y asseguros venden planes privados de ahorro en vistas a la jubilación, argumentando que "de aquí a un corto tiempo las pensiones estatales seran insuficientes porque el SPP es insostenible". Cosa que no ocurre, típico alarmismo que ofende. Ojo, pues tales planes privados tienen gastos y riesgos que no garantizan una relación costo-beneficio óptima para el ahorrador, a veces incluso han perdido dinero en vez de ganar. Nos meten miedo (y mucho, a través de la Fedea, patrocinada por grandes bancos y grandes empresas), pero ahora sabemos que la banca es menos segura que Hacienda porque el Estado ha tenido que rescatar a ciertas cajas de ahorros y a ciertos bancos con el dinero de los contribuyentes, es decir, que los salvadores han tenido que ser salvados. Su mentira ha quedado descubierta. ¡¡¡Mucho cuidado!!!
Sector Generalitat

  Primera  626364656667686970717273747576777879808182  Última  

Novetats
12-07-2019
11-07-2019
19-06-2019
13-06-2019
06-06-2019
28-05-2019
15-05-2019
07-05-2019
19-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
04-03-2019
28-02-2019
24-02-2019
20-02-2019
 
<
Central Sindical Independent i de Funcionaris